Shopping Cart

Krepšelyje nėra produktų.

PIRKIMO TAISYKLĖS

Prekių pirkimo – pardavimo www.4diving.com internetinėje parduotuvėje taisyklės
Su pardavėju galite susisiekti šiais kontaktais
UAB DIVER.LT įmonės kodas 300832434 Žygio 90-165, Vilnius 08242, Lietuva
El paštas [email protected]  tel +370 65059059

Šios pirkimo – pardavimo taisyklės nustato Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę įsigyjant prekes internetinėje parduotuvėje.

  1. Bendrosios nuostatos

1.1. Pirkėju šiose taisyklėse yra bet kuris asmuo, kuris pateikia prekių užsakymą www.4diving.com. Naudotis parduotuve ir joje pirkti turi teisę fiziniai asmenys, sulaukę pilnametystės.

1.2. Pardavėjas – www.4diving.com internetinė parduotuvė.

1.3. Kartu su Pirkėjo pateiktu užsakymu šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartimi, ir yra abiems šalims privalomas teisinis dokumentas. Sutartis laikoma sudaryra, kai Pirkėjas suformuoja ir pateikia www.4diving.com prekių užsakymą.

1.4. Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti užsakymą, jeigu jis nėra susipažinęs su taisyklėmis ir su jomis nesutinka. Susipažinimas ir sutikimas su Taisyklėmis patvirtinamas užsakymo pateikimo metu.

1.5. Pardavėjas pasilieka teisę keisti Taisykles. Taikomos tos taisyklės, kurios galioja užsakymo peteikimo momentu.
Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutarukti www.4diving.com veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

  1. Asmens duomenų apsauga

2.1. Pateikdamas užsakymą Pirkėjas privalo pateikti šiuos asmeninius duomenis: vardą, pavardę, elektroninį paštą, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numerį, kitus prekių pristatymui būtinus duomenis.

2.2 Pirkėjas yra atsakingas už užsakymo metu pateiktus duomenis.

2.3. Pardavėjas patvirtina, kad Jūsų pateikti duomenys yra saugomi nuo trečiųjų asmenų ir bus naudojami tik Pardavėjo ir jo partnerių, su kuriais Pardavėjas bendradarbiauja vykdant www.4diving.com parduotuvės administravimą bei prekių pristatymą. Mes garantuojame, kad Jūsų duomenys nebus perduodami tretiesiems asmenims, nesusijusiems su mūsų parduotuvės administravimu ar tiesioginių užsakymų vykdymu. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims Pirkėjo asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktuose numatytais atvejais.

2.4. Pardavėjas visus pranešimus siunčia ir kitaip kontaktuoja Pirkėjo pateiktu elektroninio pašto adresu ar telefonu.

  1. Apmokėjimas ir prekių pristatymas

3.1. Pirkėjas gali atsiskaityti už prekes vienu iš šių būdų:

3.1.1. Elektronine bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Mokant už prekes šiuo būdu, Pirkėjui elektroninės bankininkystės sistemoje sugeneruojamas mokėjimas pagal jo Užsakymą. Pinigus Pirkėjas perveda į atitinkamame jo pasirinktame banke esančią Pardavėjo sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.

3.1.2. Grynaisiais pinigais prekių pristatymo/atsiėmimo metu – Pirkėjas už prekes sumoka jų pristatymo/atsiėmimo metu prekes pristatančiam Pardavėjui ar jo įgaliotam atstovui/kurjeriui arba Pardavėjo fizinėse parduotuvėse.

3.1.3.  PayPal – tai išankstinis apmokėjimas už Prekes, kuomet Pirkėjas perveda pinigus įParduotuvės atsiskaitomąją sąskaitą Parduotuvėje patvirtinęs užsakymą (Sutartį) ir pasinaudojęs mokėjimo Sistema PayPal. Atsakomybė už pinigų pervedimą ir Pirkėjo pateiktos informacijos duomenų saugumą tokio atsiskaitymo atveju tenka mokėjimųsistemos PayPal administratoriui

3.2. Pirkėjas, užsakydamas prekes, gali pasirinkti prekių pristatymo būdą, t.y. pasinaudoti Pardavėjo įgalioto atstovo teikiama prekių pristatymo paslauga arba atsiimti prekes iš Pardavėjo fizinių parduotuvių.

3.3. Prekių pristatymas Pirkėjui:

3.3.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

3.3.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats arba Užsakymo sudarymo metu nurodyti asmenį, kuris atsiims prekes. Tuo atveju, kai Pirkėjas (ar nurodytas kitas asmuo) prekių priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

3.3.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

3.3.4. Prekių pristatymo mokestis ir detalesnė informacija, susijusi su prekių pristatymu, pateikiama internetinės parduotuvės „Pristatymo sąlygos“ skyriuje.

3.4. Prekes atsiimant Pardavėjo fizinėse parduotuvėse prekes privalo atsiimti Pirkėjas ar kitas, Užsakymo pateikimo metu nurodytas, asmuo, po to kai Pardavėjas patvirtina, kad Užsakymas jau yra paruoštas.

3.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

3.6. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės (-ių) būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės, prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės (-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė(-ės) yra pažeista (-os) ir/ar prekė (-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir/ar prekės (-ių) pažeidimo/neatitikimų aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.

  1. Prekių keitimas ir grąžinimas

4.1. Jeigu prekė Jums netinka, per 14 dienų nuo prekės gavimo dienos praneškite mums apie savo ketinimą grąžinti prekę (nutraukti pirkimo – pardavimo sutartį) elektroniniu paštu [email protected] ir išsiųskite ją sąskaitoje faktūroje nurodytu adresu. Pekių gražinimą apmoka pirkėjas.

4.2. Atgal priimamos prekės tik originalioje nepažeistoje pakuotėje (nepraradusios prekinės išvaizdos).

4.3. Grąžinant prekę būtina pateikti prekės įsigijimo dokumentą.

4.4. Pardavėjas grąžins Pirkėjui pinigus, į sąskaita iš kurios buvo apmokėtas pirkinys per 1-2 dienas nuo grąžintos prekės gavimo. Jei nėra galimybės grąžinti pinigų į sąskaita iškurios buvo apmokėta, tuo atveju grąžinimas į kitą sąskaitą nei pirkinys buvo apmokamas įmanomas tik abipusiu susitarimu.

4.5. Pirkėjo teises reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr.258 patvirtintos Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklės.

  1. Įrangos nuoma

5.1. Pasiimti ir grąžinti išsinuomotą įrangą galima tik fizinėje parduotuvėje UAB DIVER.LT Žygio 90-165, Vilnius 08242, Lietuva.
5.2. Apmokėti už įrangos nuoma, galima iš anksto Elektronine bankininkyste, PayPal ar fiziškai atsiimant įranga fizinėjė parduotuvėje
5.4. , „Nuomininkas“ privalo grąžinti „Nuomotojui“ visus išsinuomotus Daiktus tokios būklės, kokios gavo. (Švarius ir nepažeistus), priešingu atveju bus taikomi papildomi mokesčiai, (irklentę gražinus nešvarią – imamas vienkartinis 20eur mokestis už valymą, kitais atvejais – bus vertinama padaryta žala Daiktams).
5.5. „Nuomotojas“ nėra atsakingas už „Nuomininko“ veiksmus naudojantis Daiktais, įskaitant, bet neapsiribojant tokį naudojimąsi, kuris kelia grėsmę „Nuomininko“ ar kitų asmenų gyvybei ir/ar sveikatai. Šalys supranta, jog Daiktų naudojimas pagal paskirtį ir saugaus naudojimo sąlygas bei taisykles išimtinai priklauso nuo „Nuomininko“ valios, bet kokia žala, padaryta naudojantis daiktais, yra „Nuomininko“ veiksmų rezultatas. „Nuomininkas“ visiškai atsako už žalą, padarytą pačiam Nuomoninkui, kitiems asmenims ar jų turtui, jam naudojantis Daiktais, o Nuomotojas už tokią žalą neatsako. „Nuomininkas“ taip pat pareiškia, jog supranta ir prisiima visą riziką, kuri yra būdinga naudojimuisi Daiktais pagal jų paskirtį.
5.6. „Nuomininkas“ įsipareigoja išsinuomotus daiktus naudoti tik pagal daiktų tiesioginę paskirtį: t.y., rekreacinei veiklai pagal „Nuomotojo“ pateiktas instrukcijas (Instrukcijos pateikiamos žodžiu).
5.7. .  Daiktų dingimo ir sugadinimo rizika tenka „Nuomininkui“. Praradus ar dėl kitų priežasčių negrąžinus išsinuomotų Daiktų iki nuomos termino pabaigos, taip pat sugadinus kurį nors iš Daiktų taip, jog jo daugiau neįmanoma naudoti pagal jo paskirtį arba jeigu jo taisymo išlaidos viršija daikto vertęį, „Nuomininkas“ įsipareigoja kompensuoti „Nuomotojui“ naujų identiškų Daiktų kainą
5.8. Kompensacija pagal šios Sutarties 5.7. p. išmokama Nuomotojui ne vėliau kaip per dvi kalendorines dienas po nurodyto nuomos termino pabaigos

       6.Baigiamosios nuostatos

6.1.Šioms taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

6.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustartyta tvarka.